AVS286 Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini alan Öğrencilerin Dikkatine

AVS286 Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini alan Öğrencilerin Dikkatine

 

AVS286 Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yazılan Öğrencilerin Dikkatine

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yalıncak Kampüsünde saat 16:00’da Derslik 204’te yapılacaktır.

Ders İçeriği ile ilgili aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız:

AVS286 Topluma Hizmet Uygulamaları

 

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Genel İlkeleri:

Bu derste yapılacak uygulamalar, öğrencilerde toplumsal duyarlık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini, toplumsal sorumluluk bilincini ve özgüveni geliştirmeyi hedeflemelidir.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde tanımlanan etkinlikler, hedef kitlede içinde bulunduğu olumsuz ya da yetersiz koşullara bakılmaksızın okumayı özendirici; bilimsel, eleştirel, yaratıcı düşünmeyi ve özgüveni destekleyici; hedef kitlede öğrenmeyi, incelemeyi, yaşam sevincine ve gelişmeyi güdüleyici olmalıdır.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde tanımlanan etkinlikler, öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler ile etkinliklerin yapılacağı hedef kitlenin bulunduğu kurumlarda ve yerlerde önceden tanımlanmış ve programlarda yer alması planlanmış ve özgün etkinlikler olmalıdır.

Birçok etkinlikten oluşan Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde her bir etkinlik proje tabanlı bir yaklaşımla tasarlanır. Etkinliklerde projenin uygulamaya alınacağı bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel yapıları ve kuruluşun hassasiyetleri gözönüne alınır.

 

Uygulama:

Proje ekibinde yer alan her öğrenci, proje kapsamında yürütülen etkinliklerden en az bir tanesini kendi başına gerçekleştirmelidir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinlikler, Proje Uygulama Esasları dikkate alınarak yapılır. Her öğrenci, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında ve proje planı doğrultusunda yapılan etkinliklerle ilgili bir proje sunum dosyası hazırlar. Proje sunum dosyası (portfolyo) iki rapor grubundan oluşur: Bireysel Rapor ve Grup Raporu. Bireysel raporlar, Bireysel Rapor Hazırlama Formu dikkate alınarak hazırlanır. Proje sunum dosyasında yer alan son rapor olan ve proje kapsamında gerçekleştirilen ortak etkinliklerin yürütülmesi sırasında proje ekibinde yer alan öğrencilerin birbirlerini ve bireysel raporlarına göre grubun genelini değerlendirdiği Grup Raporu, Grup Raporu Hazırlama Formu dikkate alınarak hazırlanır. Öğrenciler tarafından hazırlanan tüm raporlar ve proje sunum dosyasında bulunması gereken diğer bilgi ve belgeler Öğrenci Proje Sunum Dosyası’na yerleştirilir. Proje sunum dosyasında bulunması gereken bilgi, belge ve formlar Proje Sunum Proje Sunum Dosyası Hazırlama Formu’ndan yararlanılarak hazırlanır ve dönem sonunda öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere proje danışmanına teslim edilir.

Değerlendirme:

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi için ara sınavı ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaz. Proje danışmanı, öğrencilerin derse ve projelere katılım düzeyi ile seçki dosyalarında yer alan çalışmalarını ve raporlarını, proje/etkinlik önerilerini inceleyerek bu dersteki başarısına karar verir.   Öğrenciler tarafından hazırlanan seçki dosyalarının değerlendirilmesinde Proje Sunum Dosyası Hazırlama Formu’nda  yer alan ölçütler göz önünde bulundurulur. Öğrenciler tarafından sunulan yeni proje/etkinlik önerisinin değerlendirilmesinde ise Proje Önerisi Değerlendirme Formu’nda  yer alan ilkeler dikkate alınır.